Δωρεάν Κατασκήνωση ΟΑΕΔ Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων

Δωρεάν Κατασκήνωση ΟΑΕΔ Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων

 

 1. Οι δικαιούχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα καταθέτουν αποκλειστικά
  ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης
  του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) από την 22.03.2019 έως την 08.04.2019 και ώρα 23:59.
 2. Η πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ είναι δυνατή μόνο σε πιστοποιημένους
  χρήστες (χρήστες που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης).
  Οι δικαιούχοι που δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης, προκειμένου να πιστοποιηθούν ως
  χρήστες για την πρόσβασή τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ ακολουθούν την εξής
  διαδικασία κατά περίπτωση:
  α) Δικαιούχοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ:
  i. είτε θα προσέλθουν στην υπηρεσία ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ για να λάβουν κωδικούς
  πρόσβασης
  ii. είτε θα χρησιμοποιήσουν τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτουν για το TAXISnet
  (εφόσον, βέβαια, διαθέτουν κωδικούς για το TAXISnet οι ίδιοι και όχι οι σύζυγοι αυτών)
  προκειμένου να τους αποδοθούν διαδικτυακά οι κωδικοί πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες
  του ΟΑΕΔ.
  β) Δικαιούχοι μη εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ (δικαιούχοι που δεν έλαβαν στο
  παρελθόν παροχές του Οργανισμού μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος): θα
  προσέλθουν υποχρεωτικά στις υπηρεσίες ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ, για να εκδοθούν οι κωδικοί
  πρόσβασης.
 3. Η διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής έχει ως εξής:
 • Οι δικαιούχοι εισέρχονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Διαδικτυακής Πύλης του
  ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) με τη χρήση του κωδικού πρόσβασής τους
 • Συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά το έντυπο της αίτησης.
 • Με την κατάθεση της αιτήσεως το σύστημα χορηγεί στον δικαιούχο αποδεικτικό της
  υποβολής της, το οποίο φέρει αριθμό πρωτοκόλλου (κωδικός αριθμός αίτησης) και
  αναγράφει την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής
 • Οι δικαιούχοι επιλέγουν και συμπληρώνουν υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική αίτησή τους την
  ιδιότητα με την οποία συμμετέχουν (είτε ως άνεργοι είτε ως εργαζόμενοι), διαφορετικά δεν
  μπορούν να συνεχίσουν την ηλεκτρονική υποβολή αυτής.
 • Οι δικαιούχοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα έχοντας το έτος 2018 ημέρες εργασίας οι
  οποίες στο σύνολό τους ή κατά ένα μέρος τους δεν έχουν μηχανογραφηθεί συμπληρώνουν
  υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική αίτησή τους τα πεδία που αφορούν στην ύπαρξη ή μη
  μηχανογραφημένων ημερών εργασίας, επισυνάπτοντας/προσκομίζοντας και τα σχετικά
  παραστατικά,
 • Οι δικαιούχοι συμπληρώνουν υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική αίτησή τους τον ΑΜΚΑ και τα
  στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης) όλων των ανήλικων
  παιδιών τους (έως 18 ετών), επιλέγοντας την ένδειξη «ΝΑΙ» για κάθε παιδί που θα συμμετάσχει
  στο πρόγραμμα ως ωφελούμενο και «ΟΧΙ» για κάθε παιδί που δεν είναι ωφελούμενο, αλλά
  δηλώνεται για τη μοριοδότηση του δικαιούχου στο σχετικό κριτήριο.
 • Διόρθωση, τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, είναι δυνατή ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ, οι οποίες υποβάλλονται σε αντικατάσταση των προηγουμένων αιτήσεων. Με την επιλογή του πεδίου «ΑΚΥΡΩΣΗ», οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ακυρώσουν την αίτησή τους για οποιονδήποτε λόγο. Αν επιθυμούν να υποβάλουν και πάλι αίτηση, επαναλαμβάνουν την αρχική διαδικασία υποβολής αίτησης, επισυνάπτοντας εκ νέου δικαιολογητικά, όταν απαιτείται.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

 1. Οι δικαιούχοι οφείλουν να έχουν μεριμνήσει εγκαίρως, πριν από την υποβολή της αίτησής
  τους, για τη διαδικασία απόδοσης ΑΜΚΑ στα παιδιά τους ή επικαιροποίησης των στοιχείων τους (ιδιαίτερα
  στις περιπτώσεις μεταβολής στοιχείων οικογενειακής μερίδας).
 2. οι δικαιούχοι οφείλουν να προσέξουν ιδιαίτερα την ΟΡΘΗ συμπλήρωση του ΑΜΚΑ και των στοιχείων
  των παιδιών τους. Σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρχει πρόβλημα ταυτοποίησης με τα στοιχεία που θα
  ληφθούν μέσω της αυτεπάγγελτης αναζήτησης

Δεν υπάρχουν σχόλια

Απάντηση

To Top