Δωρεάν Κατασκήνωση με το Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 22/3-8/4/19

Δωρεάν Κατασκήνωση με το Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 22/3-8/4/19

«Δικαιούχοι» του Προγράμματος είναι οι γονείς ή οι ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι,
κηδεμόνες κ.ο.κ.) ωφελουμένων παιδιών, οι οποίοι δηλώνουν οικογενειακό εισόδημα από κάθε
πηγή, όπως αυτό εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της ΔΟΥ του φορολογικού έτους
2017, μέχρι 28.000,00 € κατ’ ανώτατο όριο και παράλληλα:
α. το έτος 2018 πραγματοποίησαν ως εργαζόμενοι/ες με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού
δικαίου τουλάχιστον πενήντα (50) ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, με εισφορές υπέρ
της Εργατικής Εστίας
ή
β. το έτος 2018 έλαβαν από τον ΟΑΕΔ ως εργαζόμενες τουλάχιστον πενήντα (50) ημέρες
ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας
ή
γ. το έτος 2018 έλαβαν ως άνεργοι/ες τουλάχιστον 50 ημερήσια επιδόματα τακτικής επιδότησης
ανεργίας
ή
δ. το έτος 2018 συγκέντρωσαν τουλάχιστον 50 ημέρες αθροιστικά από δύο ή και τις τρεις
παραπάνω περιπτώσεις α’ έως γ’, δηλαδή από ημέρες ασφάλισης στον ΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ της
Εργατικής Εστίας, από ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και από ημερήσια
επιδόματα τακτικής επιδότησης ανεργίας.
ή
ε. είναι άνεργοι/ες εγγεγραμμένοι/ες στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ με συνεχόμενο χρονικό
διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον
τεσσάρων (4) μηνών.

«Ωφελούμενοι» του Προγράμματος είναι τα παιδιά των δικαιούχων που γεννήθηκαν από
01.01.2003 έως 14.06.2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Απάντηση

To Top