Υποβολή αιτήσεων για δωρεάν κατασκήνωση

Ξεκινά τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2017 και ώρα 08:00 π.μ. η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών στην κατασκήνωση μας. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται από τους δικαιούχους μέχρι τις  20 Απριλίου 2017 και ώρα 23:59.  

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται από πιστοποιημένους χρήστες, αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της
Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).Όσοι χρήστες δεν έχουν ήδη πιστοποιηθεί για την πρόσβασή τους
στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, οφείλουν να προσέλθουν εγκαίρως στις Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ στις
οποίες ανήκουν για την έκδοση κωδικών πρόσβασης. Δεν απαιτείται η προσέλευση στις Υπηρεσίες για όσους είναι
εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Οργανισμού και παράλληλα διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης για το TAXISnet,  καθώς με την εισαγωγή στο σύστημα των κωδικών αυτών μπορούν να πιστοποιηθούν αυτόματα και ως χρήστες του  ΟΑΕΔ.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι/ες και άνεργοι/ες με πραγματικό οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2015 μέχρι 28.000,00 €, οι οποίοι/ες το έτος 2016:

  • είχαν τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ ΕΤΑΜ) ή
  • έλαβαν από τον ΟΑΕΔ τουλάχιστον 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή
  • έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα) ή
  • συγκεντρώνουν τουλάχιστον 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες
    εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας)
  • καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι με συνεχόμενη ανεργία 4 τουλάχιστον μηνών κατά την
    ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Ως «Ωφελούμενοι» του προγράμματος ορίζονται τα ανήλικα τέκνα των δικαιούχων  που γεννήθηκαν από 01.01.2001 έως 14.06.2011. Οι ωφελούμενοι μπορούν να διαμείνουν στην κατασκήνωση μας μέχρι  δεκαπέντε (15) συνεχόμενες ημέρες κατ΄ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αποχώρησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Όσοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ με την ιδιότητα του εργαζόμενου, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά την αίτηση, στο πεδίο Αριθμό μητρώου ΕΦΚΑ θα πρέπει να συμπληρώνουν τον αριθμό μητρώου ΙΚΑ και να μην επιλέγουν το 0 (μηδέν).Σε περίπτωση που επιλέγουν το 0 (μηδέν) οι αιτήσεις τους θα απορριφθούν και θα πρέπει να μπουν στη διαδικασία ένστασης, οπότε θα πρέπει να υποβάλλουν ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ. 

Βάσει της παραγράφου 11, μέρος 2ο ,ενότητα Β της δημόσιας πρόσκλησης του ΟΑΕΔ” Διόρθωση, τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων , είναι δυνατή ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ, οι οποίες υποβάλλονται σε αντικατάσταση των προηγούμενων αιτήσεων. Με την επιλογή του πεδίου “ΑΚΥΡΩΣΗ”, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ακυρώσουν την αίτηση τους για οποιονδήποτε λόγο. Αν επιθυμούν να υποβάλλουν και πάλι αίτηση, επαναλαμβάνουν την αρχική διαδικασία υποβολής αίτησης. Υποβολή νέας αίτησης σε αντικατάσταση της προηγούμενης ή κατόπιν ακύρωσής της είναι δυνατή μόνο έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων”.  

 

To Top